Kraków. Sprawdź czy twoja ulica będzie odśnieżana i jak...

  Kraków. Sprawdź czy twoja ulica będzie odśnieżana i jak [ZDJĘCIA, WYKAZ ULIC]

  Piotr Rąpalski

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  Kraków. Sprawdź czy twoja ulica będzie odśnieżana i jak [ZDJĘCIA, WYKAZ ULIC]
  1/4
  przejdź do galerii

  ©archiwum Polskapress

  Spadł śnieg. A ma go spaść jeszcze więcej. Wczoraj opady zaskoczyły kierowców. MPO ma zapewnić jednak regularne odśnieżanie ulic, przystanków i miejskich chodników. Sprawdź czy i jak to będzie robione na twojej ulicy i w twojej okolicy.
  W ramach "akcji zima 2016/2017" przygotowano wykaz ulic, które mają być odśnieżane, z informacją na jakich odcinkach i w jakim standardzie.

  ZOBACZ WYKAZ ULIC  STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW:

  Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa. .

  Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
  - Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
  - Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
  - Brak kolein śnieżnych;
  - Brak zasp śnieżnych;
  - Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 4-ech godzin;
  - W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna. Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
  - Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
  - Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
  - Brak kolein śnieżnych;
  - Brak zasp śnieżnych;
  - Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 6-ciu godzin;
  - W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym.
  Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
  - Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
  - Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
  - Może występować zajeżdżony śnieg nie utrudniający ruchu;
  - Brak zasp śnieżnych;
  - Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 8-iu godzin;
  - W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  33 zdjęcia
  Przejdź do galerii

  Galeria dostępna tylko dla abonentów Gazety Krakowskiej

  Pług śnieżny firmy Sargent podczas odśnieżania drogi. http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/92616/fbb3091a1dfc128b2a4a99354126d47f/

  Jak dawniej odśnieżano Kraków? [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

  Link do głównego zdjęcia

  Pług śnieżny firmy Sargent podczas odśnieżania drogi. http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/92616/fbb3091a1dfc128b2a4a99354126d47f/ ©Narodowe Archiwum Cyfrowe  Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy. .
  Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):
  - Wykonanie (odśnieżenie) ścieżek na następujących ciągach:
  – szer. 4 m (do wejść do Sukiennic) – od ul. Św. Jana do ul. Brackiej; – od ul. Szewskiej do ul. Siennej;
  – szer.1,5 m (po przekątnej ulic) – od ul. Floriańskiej do Św. Anny; – od ul. Grodzkiej do ul. Sławkowskiej;
  - Posypanie odśnieżonych ścieżek piaskiem;
  - Jezdnie ulic odśnieżone i posypanie piaskiem na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności;
  - Dopuszcza się błoto pośniegowe do 4-ch godzin po ustaniu opadów;
  - Nie dopuszcza się skuwania lodu (naboju śniegowego);
  - Nie dopuszcza się do wjazdu na płytę Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich sprzętu o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony;
  - W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w postaci chlorku wapnia, za wyjątkiem: płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz Placu Szczepańskiego;
  - W obrębie płyty Rynku Głównego śnieg należy pryzmować w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
  - W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych (nie objętych standardem III).
  Standard przyjmuje – do 10-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
  - Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
  - Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;
  - W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
  - W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych.
  Standard przyjmuje – do 12-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
  - Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
  - Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;
  - W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
  - W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Standard VII – stosowany dla pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w przedmiocie zamówienia, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających. .
  Standard przyjmuje – do 16-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):
  - Nawierzchnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
  - W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 10% soli drogowej;

  Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.
  Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

  Chodniki – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. W przypadku ulic o kilku ciągach chodników utrzymuje się jeden ciąg, najbliższy jezdni, wraz z dojściami do budynków. Utrzymanie chodników obejmuje utrzymanie schodów znajdujących się w ich ciągach, dojść do przystanków, dojść do przejść dla pieszych oraz chodników poprzecznych w ciągach przejść dla pieszych łączących chodniki objęte utrzymaniem, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejście dla pieszych w obrębie jezdni utrzymywane jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;

  Schody, w tym schody zlokalizowane w ciągach chodników, kładki, zejścia do przejść podziemnych, pochylnie – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);

  Drogi rowerowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. Utrzymanie dróg rowerowych obejmuje utrzymanie dojazdów do ulic oraz przejazdów poprzecznych w ciągach, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejazd w obrębie jezdni utrzymywany jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;

  Drogi rowerowe zlokalizowane w obrębie jezdni (kontrapasy) utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują;
  W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przy utrzymaniu chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;

  Ze względu na ochronę zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki przebiegające przez zielone strefy (zielone pasy dzielące jezdnie, chodniki przyległe bezpośrednio do parków, skwerów itp.) utrzymywać należy bez stosowania środków chemicznych;

  Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco;
  W przypadku powierzenia do utrzymania obiektów inżynierskich wymagających szczególnych warunków utrzymania (schody ruchome, windy, itp.) Zamawiający określi jednocześnie sposoby ich oczyszczania, uzgodnione z ich Zarządcą.

  Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych. .
  Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

  Chodniki odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych (do 9:00);
  W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
  Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic.

  Standard przyjmuje:

  Ciągi piesze – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 6 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 10% soli drogowej;

  Schody, pochylnie, kładki – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);

  Drogi dojazdowe i miejsca postojowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 6 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 10% soli drogowej;
  Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
  Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI. .
  Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

  Peron przystankowy – oczyszczony ze śniegu, posypany materiałami szorstkimi z dodatkiem 10 % soli drogowej. Utrzymanie peronów obejmuje utrzymanie nawierzchni na długości linii zatrzymania autobusu lub tramwaju, na całej jego szerokości, w tym w obrębie wiaty przystankowej. W przypadku przystanków niezadaszonych utrzymanie peronów obejmuje również oczyszczenie ławki;

  W sytuacjach wyjątkowych (gołoledź, oblodzenia, zmarzlina) dopuszcza się użycie soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;

  Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
  W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

  Wywóz śniegu następuje w oparciu o decyzję Dyspozytora – Koordynatora ds. Akcji Zima”, który określa czas, zakres i miejsce wywozu. Na żądanie Zamawiającego każdy z Wykonawców dokona wywozu śniegu ze wskazanych przez Zamawiającego obszarów.

  Stosowanie standardów:

  Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa;
  Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna;
  Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym;
  Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy;
  Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych;
  Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych;
  Standard VII – stosowany do pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w przedmiocie zamówienia, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających;
  Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI;
  Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych;
  Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic;
  Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.


  Drogi i chodniki nie wykazane w wykazie nie są objęte stałym zimowym utrzymaniem pozostając w utrzymaniu według standardu VII, tj. przewidującym odśnieżenie i posypanie piaskiem, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb, w sytuacjach tego wymagających.

  Interwencje dotyczące odśnieżania dróg będących w utrzymaniu Gminy Kraków zgłaszać należy do Dyspozytorni Głównej MPO pod numerem telefonu:

  12-64-62-361

  lub adres e-mail:

  interwencje24h@mpo.krakow.pl

  W trakcie trwania sezonu zimowego, tj. od 15 października 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r. prowadzone są całodobowe dyżury służby koordynacyjno-interwencyjnej.

  Obszar Miasta podzielony został na:

  - 5 obszarów utrzymaniowych, obejmujących swoim zakresem drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych prowadzących komunikację zbiorową oraz mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. W ramach obszarów w stałym utrzymaniu znajdują się drogi objęte I, II i III standardem utrzymania oraz Rynek Główny i ulice w pierwszej obwodnicy objęte standardem IV, a także pętle autobusowe, chodniki, przystanki, drogi rowerowe i obiekty inżynierskie zlokalizowane w ich ciągach. (Mapa)

  - 3 rejony utrzymaniowe, obejmujące swoim zakresem drogi gminne i wewnętrzne objęte standardami V-VI, tereny wewnątrz-osiedlowe (tereny przejęte z zasobów ZBK) będące w utrzymaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz chodniki, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. (Mapa)

  Utrzymaniem zimowym objęto:

  drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 327 km (w tym krajowe 44 km, wojewódzkie 25 km, powiatowe 258 km),
  drogi gminne – 867 km,
  drogi wewnętrzne – 173 km,
  chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 948 tys. m2,
  drogi rowerowe – 124 km,
  przystanki – 113 tys. m2,
  tereny wewnątrz-osiedlowe – 788 tys. m2,
  chodniki w Strefie Płatnego Parkowania – 209 tys. m2,

  SPRZĘT PRACUJĄCY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017:

  Solarki – 66 jednostek
  Jednostki do zimowego utrzymania chodników – 39 jednostek
  Zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich – 41 jednostek
  Zespoły do wywozu śniegu – 9 jednostek
  Jednostki do zimowego utrzymania ulic – 58 jednostek
  Zespół do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – 22 jednostki
  Zespół do utrzymania miejsc postojowych – 9 jednostek

  Część zadań z zakresu zimowego utrzymania pozostaje w gestii Zarządu Zieleni Miejskiej, który koordynuje prace na terenie parków, bulwarów, placów zabaw i skwerów. Zgłoszenia dotyczące utrzymania tych obiektów można kierować poprzez sekretariat ZZM w godzinach jego pracy pod nr telefonu 12-34-18-516. Po godzinach pracy ZZM interwencje przekazywać należy do Dyspozytorni Głównej MPO. Dyspozytor MPO interwencję przekazuje do firmy obsługującej dany rejon.


  Komentarze (3)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  a co z odśnieżaniem miejsc parkingowych w płatnej strefie ????

  krk (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Za odśnieżanie odpowiedzialny jest dysponent terenu za który pobierana jest opłata. Jakoś nie widzę w mieście akcji odśnieżania lub zawieszenia opłat za nienależycie utrzymane miejsca parkingowe !!!!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  A gdzie ulica włoska w spisie ulic?

  mieszkanka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Nie widzę ulicy włoskiej na spisie ulic :/


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ulica Włoska nie jest drogą gminną

  jarex (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  więc mieszkańcy bloków brać się do roboty ... i odsnieżać

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 [KONIEC GŁOSOWANIA]

  OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 [KONIEC GŁOSOWANIA]

  Wybieramy najlepsze stacje narciarskie [GŁOSOWANIE]

  Wybieramy najlepsze stacje narciarskie [GŁOSOWANIE]

  Pokochaj wygodę i oszczędności z Orange Love (materiał informacyjny Orange)

  Pokochaj wygodę i oszczędności z Orange Love (materiał informacyjny Orange)