Jak według NIK komitet Kraków 2022 trwonił kasę na igrzyska

  Jak według NIK komitet Kraków 2022 trwonił kasę na igrzyska

  Piotr Rąpalski

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  Jak według NIK komitet Kraków 2022 trwonił kasę na igrzyska

  ©Andrzej Banas

  W raporcie z kontroli starań Krakowa o zimowe igrzyska 2022, Najwyższa Izba Kontroli ujawnia nowe informacje. Wcześniej skupiła się na dziwnej umowie ze szwajcarską firmą EKS i przepłacaniu za jej usługi (pisaliśmy o tym po cześciowym raporcie NIK rok temu). Teraz, w pełnym raporcie, Izba pokazuje też jak działał Komitet Konkursowy Kraków 2022, powołany m.in. przez miasto Kraków, który miał wystarać się o imprezę. Zarządzała nim posłanka PO Jagna Marczułajtis-Walczak i była już wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka.
  Jak według NIK komitet Kraków 2022 trwonił kasę na igrzyska

  ©Andrzej Banas

  Błędy i wydatki KKK 2022 w punktach:

  1. Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022 niezgodnie z planem finansowym, stanowiącym integralną część umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2013 r., wydatkowało środki w wysokości 24,2 tys. zł na opłatę aplikacyjną dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz nieprawidłowo wykazało w rozliczeniu z MSiT wysokość tej opłaty.


  2. Opłata aplikacyjna miała wynieść 454,5 tys. zł, w tym 363,6 tys. zł ze środków MSiT. Tymczasem faktycznie na ten cel wydatkowano 478,7 tys. zł, tj. o 24,2 tys. zł więcej niż przewidywał plan. Natomiast w rozliczeniu do ministerstwa wykazano kwoty zgodne z planem

  3. braki w dokumentacji wyboru wykonawcy materiału promocyjnego „Marzenia się spełniają. Kraków 2022" (spot telewizyjny) i strojów reprezentacyjnych (komplety garniturów i garsonek dla członków KKK 2022), zakupu usług emisyjnych oraz na sposób udokumentowania wyboru ekspertów i ustalenia ich wynagrodzeń.

  4. Zastrzeżenia NIK budzi także zasadność dokonania w 2013 r. ze środków dotacji z ministestwa zakupów materiałów promocyjnych, tj. flag, winderów, pendrive'ów, ścianki i lady wystawienniczej, roll-upów, namiotu sferycznego. Wykorzystanie tych materiałów nastąpiło w przeważającej części dopiero w 2014 r. (Materiały informacyjno-promocyjne w postaci flag, winderów, pendrive'ów, ścianki, lady wystawienniczej, namiotu sferycznego oraz roll-upów stanowiły po części wyposażenia, otwartego w okresie od 30 kwietnia do 23 maja 2014 r., punktu konsultacji społecznych przy Rynku Głównym w Krakowie. Winder’y oraz roll-upy ustawiono w pobliżu sceny, a pendrive'y wręczano uczestnikom podczas imprezy sylwestrowej na Rynku Głównym w Krakowie w 2013 r.) - Stowarzyszenie w okresie od 2 do 20 grudnia 2013 r. zakupiło: 52 flagi reklamowe oraz sześć winderów (za łączną kwotę 20,7 tys. zł, w tym 16,4 tys. zł ze środków dotacji), 1 tys. szt. pendrive'ów (za cenę 20,4 tys. zł, w tym 16,3 tys. zł ze środków dotacji), namiot sferyczny (54,3 tys. zł, w tym 43,4 tys. zł ze środków dotacji), ściankę i ladę wystawienniczą oraz roll-upy (11,4 tys. zł, w tym 9,1 tys. zł ze środków dotacji).

  5. NIK zwraca uwagę, że zapytania ofertowe składane przed dokonaniem transakcji, miały postać wydruków bez podpisu, natomiast oferty znajdujące się w dokumentacji – postać skanów dokumentów, bez oznaczenia daty ich sporządzenia.

  6. Stowarzyszenie nie sporządzało także protokołów odbiorów przy zamówieniach składanych w grudniu 2013 r., dotyczących: flag reklamowych, winderów, pendrive'ów oraz zlecenia produkcji i emisji (w kanałach telewizyjnych) materiału promocyjnego i zakupu fotografii. Zdaniem NIK tego rodzaju postępowanie wskazuje na niezachowanie należytej staranności w dokumentowaniu wydatków ponoszonych ze środków publicznych ze strony Stowarzyszenia KKK 2022 i może rodzić wątpliwości co do jakości i zgodności z zawartymi umowami dostarczonych towarów.

  7. Ponadto Stowarzyszenie KKK 2022 nie posiadało dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie w listopadzie 2013 r. rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia na realizację materiału promocyjnego „Marzenia się spełniają. Kraków 2022" oraz dowodów na przeprowadzenie w grudniu 2013 r. rozeznania rynku lub negocjacji w zakresie wysokości wynagrodzenia za emisję materiału promocyjnego.

  8. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na sposób udokumentowania wyboru ekspertów oraz ustalenia ich wynagrodzeń. Pomimo wyjaśnień złożonych w trakcie trwania kontroli, że wynagrodzenia ekspertów były przedmiotem negocjacji i odpowiadały stawkom rynkowym, nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przeprowadzenie negocjacji. W ocenie NIK nie zachowano należytej staranności w dokumentowaniu procesu wydatkowania środków publicznych na kwotę 252,3 tys. zł. Brak właściwego udokumentowania wyboru wykonawców usług oraz zakupu towarów budzić może zastrzeżenia co do przejrzystości poniesionych wydatków.

  10. Inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia podjęta została przez samorządu z terenu województwa małopolskiego w czerwcu 2013 r. W dniu 22 sierpnia 2013 r. Komitet Założycielski, tj. województwo małopolskie, miasto Kraków oraz miasto Zakopane powołały Stowarzyszenie KKK 202243, które uzyskało osobowość prawną w dniu 24 października 2013 r.

  11. W dniu 18 października 2013 r. Ministerstwo ogłosiło otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. zadania pn. „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku". W wyniku konkursu podpisano ze Stowarzyszeniem KKK 2022 umowę z dnia 21 listopada 2013 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego. Termin realizacji zadania ustalono na okres od 7 listopada do 31 grudnia 2013 r. Całkowity koszt realizacji zadania określono na blisko 3,2 mln zł. Ministerstwo zapewniało jego finansowanie w 78% (2,5 mln zł), w pozostałym zakresie (693 700 zł) pokrywało je Stowarzyszenie KKK 2022 ze środków własnych. Jako wkład pozafinansowy uznano możliwość wykorzystania zasobów jednostek samorządów terytorialnych w okresie objętym realizacją zadania.

  12. W latach 2013-2014 źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia KKK 2022 były składki członkowskie: 1,2 mln zł tys. zł w 2013 r. i 2,3 mln zł w 2014 r. oraz dotacja celowa z Ministerstwa udzielona w wysokości 2,5 mln zł.

  13. W ramach akcji promocyjnych i z zakresu public relations Stowarzyszenie KKK 2022 poniosło wydatki w łącznej wysokości 1,5 mln zł, w tym ze środków dotacji celowej – 972 900 zł.

  14. Na produkcję materiału promocyjnego „Marzenia się spełniają. Kraków 2022" wydatkowano kwotę 550 tys. zł, w tym 220 tys. zł ze środków dotacji. Wybór realizatora materiału nastąpił w drodze negocjacji prowadzonych przez Stowarzyszenie KKK 2022 z udziałem pracowników UMK.

  15. Emisja materiału promocyjnego odbyła się na podstawie dwóch umów zawartych z TVN Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (także w kanałach niedostępnych powszechnie). Koszt emisji wyniósł łącznie 797,5 tys. zł, w tym 638 tys. zł ze środków dotacji celowej.

  16. Na podstawie zamówienia z dnia 9 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie KKK 2022 zakupiło m.in. program do obsługi księgowej za kwotę 8,9 tys. zł. W ramach realizacji umowy z dnia 21 listopada 2013 r. zleciło stworzenie serwisu internetowego za kwotę 68,9 tys. zł.

  17. W dniu 24 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie zawarło umowę na dostawę sprzętu komputerowego (czterech tzw. ultrabooków i 10 laptopów) wraz z oprogramowaniem za kwotę 65,9 tys. zł. Realizacja zamówienia i przekazanie sprzętu do Stowarzyszenia miało miejsce w dniu 30 grudnia 2013 r. Zamówienie zostało poprzedzone złożeniem zapytania ofertowego.

  18. W dniach 4-6 grudnia 2013 r. siedmioosobowa delegacja przedstawicieli Stowarzyszenia brała udział w seminarium dla miast zgłaszających się, zorganizowanym przez MKOI w Lozannie (Szwajcaria). Całkowity koszt pobytu polskiej delegacji wyniósł 91,3 tys. zł, w tym ze środków dotacji celowej – 59,8 tys. zł. Na powyższą kwotę składały się: pobyt w hotelu wskazanym przez MKOl – 40,2 tys. zł (w tym dotacja – 22,3 tys. zł), zakup odzieży reprezentacyjnej – 36,3 tys. zł (w tym z dotacji – 29,0 tys. zł) oraz biletów lotniczych – 14,9 tys. zł (w tym dotacja – 8,5 tys. zł).

  19. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak udokumentowania wyboru wykonawcy strojów reprezentacyjnych dla uczestników seminarium w Lozannie.

  20. Umowa z dnia 21 listopada 2013 r. przewidywała koszt obsługi eksperckiej w wysokości 500 tys. zł, w tym ze środków MSiT – 400 tys. zł. Faktycznie wydatkowano łącznie 252,3 tys. zł (50,4% planu), w tym ze środków Ministerstwa – 201,7 tys. zł (80% planu). Do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Bid Book I Stowarzyszenie KKK 2022 zleciło sporządzenie ośmiu opracowań eksperckich zamiast przewidzianych – 25, na łączną kwotę 47,8 tys. zł, w tym ze środków dotacji – 38,1 tys. zł.

  21. Ponadto zatrudniono 11 ekspertów ze Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, którzy sporządzili dziewięć opracowań, na które wydatkowano łącznie 204,5 tys. zł, w tym 163,6 tys. zł ze środków MSiT (80% planu).

  22, Wybór ekspertów ze Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR został udokumentowany notatką służbową z dnia 16 grudnia 2013 r. Według zapisów notatki agencje reklamowe, z którymi skontaktowano się w okresie od 9-14 grudnia 2013 r., nie wyraziły zainteresowania projektem ze względu na złożoność projektu i bardzo krótki okres czasu.

  23. Stowarzyszenie KKK 2022 przedłożyło do Ministerstwa rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania publicznego, przedstawione w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym. W rozliczeniu wykazano koszty pośrednie w wysokości 37,4 tys. zł związane z wynajmem lokalu, zakupem sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych, łączności i korespondencji oraz wynagrodzeniami trzech osób obsługujących zadanie w okresie listopad-grudzień 2013 r.

  24. od 24 listopada do 27 grudnia 2013 r., Stowarzyszenie KKK 2022 zawarło umowy na dostawę towarów oraz świadczenie usług na łączną kwotę 1,9 mln zł, w tym ze środków budżetu państwa 1,3 mln zł. Należności z tytułu powyższych umów (za wyjątkiem jednej), Stowarzyszenie uiściło w dniach 30-31 grudnia 2013 r.

  25. W okresie od 7 do 30 maja 2014 r. pracownicy MSiT przeprowadzili w Stowarzyszeniu KKK 2022 kontrolę dotyczącą realizacji umowy z dnia 21 listopada 2013 r. W wyniku kontroli Minister negatywnie ocenił działania Stowarzyszenia polegające na dokonywaniu niecelowych zakupów (zakup namiotu sferycznego za kwotę 43,4 tys. zł, zakup 14 sztuk sprzętu komputerowego za kwotę 52,7 tys. zł, odebranie niewłaściwego przedmiotu umowy nr 7/XII/2013 za kwotę 0,9 tys. zł) oraz naruszeniu warunków określonych w umowie z dnia 21 listopada 2013 r. przy rozliczeniu kosztów zakupu strojów reprezentacyjnych (wydatek wyższy o 9 tys. zł w stosunku do przewidzianego w umowie). Wydatki w łącznej wysokości 106,1 tys. zł uznano jako zbędne.

  26. W dniu 11 lipca 2014 r. Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, określenia sposobu jego likwidacji i przeznaczenia majątku. Zgodnie z uchwałą materiały promocyjno-informacyjne i sprzęt komputerowy zostały przekazane członkom-założycielom. Natomiast odzież reprezentacyjna członków delegacji do Lozanny została wystawiona na sprzedaż w serwisie internetowym i uzyskano za nią kwotę 3,8 tys. zł.

  27. W dniu 15 lipca 2014 r. likwidator złożył do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Stowarzyszenie KKK2022 ponad 90% rozliczonych środków wydatkowało na akcje promocyjne i z zakresu public relations (1,5 mln zł, tj. 61,5%), bezzwrotną opłatę aplikacyjną na rzecz MKOl (478,7 tys. zł, tj. 20%) i obsługę ekspercką (252,3 tys. zł, tj. 10%). Efektem wydatkowania 2,4 mln zł zł środków publicznych była m.in. realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej „Marzenia się spełniają. Kraków 2022”. Według danych Stowarzyszenia kampania trafiła do 30 mln odbiorców i wpłynęła na popularyzację sportu oraz aktywnego trybu życia, promocję sportów zimowych, promocję Krakowa oraz Małopolski jako miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz promocję projektu Igrzysk w Krakowie w 2022 r. Koszty kampanii (produkcja materiału promocyjnego i jego emisja w stacjach telewizyjnych) wyniosły 1,3 mln zł, czyli 55% wydatkowanych środków. Ponadto w wyniku podjętej współpracy z ekspertami ds. marketingu sfinansowano powstanie opracowań z zakresu marketingu i komunikacji społecznej oraz opracowań niezbędnych do stworzenia dokumentów aplikacyjnych – Bid Book I.
  W ramach zadania sfinansowano także uczestnictwo siedmiu osób w seminarium dla Miast Zgłaszających się w Lozannie organizowane przez MKOl w grudniu 2013 roku (91,3 tys. zł, tj. 3,7% całości wydatków), stworzono interaktywną, multimedialną stronę internetową w kilku wersjach językowych oraz zakupiono domenę z obsługą specjalistyczną (68,9 tys. zł, tj. 2,8%).

  Komentarze (5)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jak trwonił?

  ola (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4

  Jak, jak? Jak sk....yn. I jak zwykle nikt za to nie odpowie.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  POpaprańcy i Machlojek powinni oddać te 11 milionów.

  Krakus (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 1

  Albo do więzienia


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  to jest niegospodarność!

  dyrektor szkoły (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  nas, dyrektorów szkół, wyrzuca się za błędy - a tu? Czemu nie ma zgłoszenia do prokuratury?

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Wydatki

  Krakowianka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 8 / 1

  Przeciez to śmierdziało od samego początku pani MJ chciała chyba zbić własne interesy ,nie wiem kto ja dopuścił do tej pracy ona nieśtety powinna zwrócić ta kase która wydała, było to wielkie...rozwiń całość

  Przeciez to śmierdziało od samego początku pani MJ chciała chyba zbić własne interesy ,nie wiem kto ja dopuścił do tej pracy ona nieśtety powinna zwrócić ta kase która wydała, było to wielkie nieporozumieniezwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  x

  x (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 10

  Te wydatki, choć szokujące kwotami to nie jest wg mnie coś aż tak złego.
  Problemem są te małe "zyski" małych ludzi... laptopy dla komitetu, kontrakcik dla firmy znajomka, jakieś opłacenie eksperta...rozwiń całość

  Te wydatki, choć szokujące kwotami to nie jest wg mnie coś aż tak złego.
  Problemem są te małe "zyski" małych ludzi... laptopy dla komitetu, kontrakcik dla firmy znajomka, jakieś opłacenie eksperta - to są tematy wątpliwe.zwiń

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  MISTRZOWIE URODY POSZUKIWANI! Zgłoś kandydatów!

  MISTRZOWIE URODY POSZUKIWANI! Zgłoś kandydatów!

  Wybieramy najlepsze stacje narciarskie [GŁOSOWANIE]

  Wybieramy najlepsze stacje narciarskie [GŁOSOWANIE]

  Pokochaj wygodę i oszczędności z Orange Love (materiał informacyjny Orange)

  Pokochaj wygodę i oszczędności z Orange Love (materiał informacyjny Orange)