Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
( Dz.U. Nr 97 poz. 443 ze zmianami )

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie
Adres : 33-240 Żabno, ul. Jana 3
zaprasza do złożenia ofert w pisemnym przetargu publicznym
na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:


I. Środki trwałe, cena, wadium.

1. Wykaz środków :
• Samochód ciężarowy Dostawczy typ Furgon Renault Trafic rok prod.1994, ładowność 1000 kg cena wywoławcza 1000,00 zł, wadium 100,00 zł,/ do remontu/
• Star 200W bramowiec do wywozu kontenerów Kp-7, rok prod.1987 cena wywoławcza 2500,00 zł,
wadium 250,00 zł,/do remontu/
• Samochód specjalny Zamiatarka ZM-7 Star 28 rok prod.1988 cena wywoławcza 3200,00 zł, wadium 320,00 zł, niesprawny/
• Nożyce gilotynowe NG-3 rok prod.1974 II przetarg cena wywoławcza 3000,00zł, wadium 300,00 zł, do remontu/.
• Samochód dostawczy Fiat Dukato 2,5D skrzynia dubel kabina rok produkcji 1992, cena wywoławcza 2500,00 zł, wadium 250,00zł,/niesprawny/

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek prowadzony w banku BSR oddział Żabno nr: 96 8589 0006 0290 0930 0303 0001 lub w kasie w siedzibie zamawiającego .Termin wpłaty wadium 25-07-2017. r. do godz. 07:50.
W przelewie należy określić jakiego środka trwałego dotyczy wadium.

3. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

II. Środki trwałe można oglądać w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 14 645 60 41.

III. Dopuszcza się składanie osobnych ofert na poszczególne środki trwałe.

IV. Oferty z dopiskiem ,,Przetarg” zawierające formularz ofertowy, należy dostarczyć w terminie składania ofert, tj. do dnia 25-07-2017. r. do godz.08:00 - do biura w siedzibie Sprzedającego. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25-07-2017r. w siedzibie Sprzedającego o godz. 08:05.

V. Termin związania ofertą – 30 dni.

VI. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości.

VII. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.